Kurikulum Prodi Pendidikan Seni Tari

STRUKTUR KURIKULUM

No

Kode MK

Nama

Mata Kuliah

Aspek Kompetensi

Kel

SKS

Komposisi Teori/Praktik/Lapangan

SEM

S

P

K

T/K

T

P

L

1

MKU6301

MKU6302

MKU6303

MKU6304

MKU6305

MKU6306

Pendidikan Agama Islam*

Pendidikan Agama Katholik*

Pendidikan Agama Kristen *

Pendidikan Agama Budha*

Pendidikan Agama Hindu*

Pendidikan Agama Konghucu*

v

v

-

-

MKU

3

3

-

-

2

2

MKU6207

PKn

v

v

-

-

MKU

2

2

-

-

2

3

MKU6208

Pancasila

v

v

-

-

MKU

2

2

-

-

2

4

MKU6209

Bahasa Indonesia

v

v

v

-

MKU

2

2

-

-

2

5

MKU6210

Statistika

v

v

-

-

MKU

2

2

-

-

2

6

MKU6211

Bahasa Inggris

v

v

v

-

MKU

2

2

-

-

2

7

MKU6212

Kewirausahaan

v

v

v

-

MKU

2

2

-

-

3

8

MKU6313

KKN

v

v

v

-

MKU

3

-

-

3

7

9

MKU6216

Pendidikan Inklusi

v

v

-

-

MKU

2

2

2

-

1

 

10

MDK6201

Ilmu Pendidikan

v

v

-

-

MKDK

2

2

-

-

1

11

MDK6202

Psikologi Pendidikan

v

v

-

-

MKDK

2

2

-

-

1

12

MDK6203

Manajemen Pendidikan

v

v

-

-

MKDK

2

2

-

-

1

13

MDK6204

Sosiologi dan Antropologi Pendidikan

v

v

-

-

MKDK

2

2

-

-

3

14

SBF6201

Apresiasi Budaya

v

v

-

-

MKBK

2

2

-

-

2

15

SBF6211

Bahasa Jawa*

v

v

-

-

MKBK

2

1

1

-

3

SBF6212

Bahasa Mandarin*

SBF6213

Bahasa Jerman*

SBF6214

Bahasa Perancis*

SBF6215

Bahasa Thailand*

16

MGG16101

Magang  1

v

v

-

-

MKKPP

1

-

-

1

4

17

MGG26102

Magang  2

v

v

-

-

MKKPP

1

-

-

1

5

18

MGG26102

Magang  3

v

v

-

-

MKKPP

2

-

-

2

6

19

TAR6201

Kurikulum dan Pembelajaran Seni Tari

v

v

-

-

MKKPP

2

2

-

-

5

20

TAR6202

Strategi Pembelajaran Seni Tari

v

v

-

-

MKKPP

2

2

-

-

4

21

TAR6203

Media Pembelajaran dan TI Seni Tari

v

v

v

-

MKKPP

2

-

2

-

4

22

TAR6204

Penilaian Pembelajaran Seni tari

v

v

v

-

MKKPP

2

2

-

-

5

23

TAR6305

Metodologi Penelitian Pendidikan

Seni Tari

v

v

v

-

MKPP

3

3

-

-

6

24

TAR6606

Tugas Akhir

v

v

v

-

MKPP

6

6

-

-

8

25

TAR6207

Kinestetika 1

v

v

v

-

MKBK

2

-

2

-

1

26

TAR6208

Kinestetika 2

v

v

v

-

MKBK

2

2

-

-

2

27

TAR6209

Teknik Tari Yogyakarta

v

v

v

-

MKBK

2

-

2

-

1

28

TAR6210

Teknik Tari Surakarta

v

v

v

-

MKBK

2

-

2

-

2

29

TAR6211

Tata Rias Tari

v

v

v

-

MKBK

2

-

2

-

4

30

TAR6212

Tata Busana Tari

v

v

v

-

MKBK

2

-

2

-

5

31

TAR6213

Tari Yogyakarta 1

v

v

v

-

MKBK

2

-

2

-

2

32

TAR6214

Tari Yogyakarta 2

v

v

v

-

MKBK

2

-

2

-

3

33

TAR6215

Tari Yogyakarta 3

v

v

v

-

MKBK

2

-

2

-

4

34

TAR6216

Tari Yogyakarta 4

v

v

v

-

MKBK

2

-

2

-

5

35

TAR6217

Tari Surakarta 1

v

v

v

-

MKBK

2

-

2

-

3

36

TAR6218

Tari Surakarta 2

v

v

v

-

MKBK

2

-

2

-

4

37

TAR6219

Tari Surakarta 3

v

v

v

-

MKBK

2

-

2

-

5

38

TAR6220

Tari Sunda

v

v

v

-

MKBK

2

-

2

-

3

39

TAR6221

Tari Bali

v

v

v

-

MKBK

2

-

2

-

5

40

TAR6222

Tari Banyumasan

v

v

v

-

MKBK

2

-

2

-

4

41

TAR6223

Tari Melayu

 

v

v

-

MKBK

2

-

2

-

2

42

TAR6224

Tari Indonesia Timur

v

v

v

-

MKBK

2

-

2

-

6

43

TAR6225

Koreografi  Anak 1

v

v

v

-

MKBK

2

1

1

-

5

44

TAR6226

Koreografi Anak 2

v

v

v

-

MKBK

2

-

2

-

6

45

TAR6327

Koreografi Anak 3

v

v

v

-

MKBK

3

-

3

-

7

46

TAR6228

Tata Teknik Pentas

v

v

v

-

MKBK

2

1

1

-

3

47

TAR6229

Manajemen Seni Pertunjukan

v

v

v

-

MKBK

2

1

1

-

5

48

TAR6230

Karawitan  Tari 1

v

v

v

-

MKBK

2

-

2

-

1

49

TAR6231

Karawitan  Tari 2

v

v

v

-

MKBK

2

-

2

-

2

50

TAR6232

Karawitan Tari 3

v

v

v

-

MKBK

2

-

2

-

4

51

TAR6233

Karawitan Tari 4

v

v

v

-

MKBK

2

-

2

-

6

52

TAR6234

Tembang

v

v

v

-

MKBK

2

-

2

-

4

53

TAR6235

Pengantar Pengetahuan Tari

v

v

-

-

MKBK

2

-

-

-

1

54

TAR6236

Sejarah Tari

v

v

-

-

MKBK

2

2

-

-

2

55

TAR6237

Estetika Tari

v

v

-

-

MKBK

2

2

-

-

4

56

TAR6238

Kritik Tari

v

v

-

-

MKBK

2

2

-

-

6

57

TAR6239

Penulisan Karya Ilmiah

v

v

v

-

MKBK

2

2

-

-

5

58

TAR6240

Motodologi Penelitian Seni Tari

v

v

v

-

MKBK

2

2

-

-

6

59

TAR6241

Sosiologi Tari

v

v

-

-

MKBK

2

2

-

-

6

60

TAR6242

Antropologi tari

v

v

-

-

MKBK

2

2

-

-

5

61

TAR6243

Kajian Folklor

v

v

-

-

MKBK

2

2

-

-

3

62

TAR6244

Pengkajian Lakon

v

v

-

-

MKBK

2

2

-

-

4

63

TAR6245

Dramaturgi

v

v

-

-

MKBK

2

2

-

-

3

64

TAR6246

Apresiasi Seni Pedalangan

v

v

-

-

MKBK

2

2

-

-

3

65

TAR6247

Seminar

v

v

v

-

MKBK

2

2

-

-

7

66

TAR6248

Pendokumentasian Tari

v

v

v

-

MKBK

2

-

2

-

3

67

TAR6249

Manajemen Pemasaran

v

v

-

-

MKBK

2

-

2

-

4

68

TAR6250

Pengajaran Mikro

v

v

v

-

MKBK

2

-

2

-

6

 

Jumlah

144

78

59

7